Privacyverklaring

versie 2018

De Vereniging Jonge Procesadvocaten (“VJP”) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De VJP is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 69277524. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door de VJP? Neem dan contact met ons op via onze website www.jongeprocesadvocaten.nl.

Doelen en rechtsgronden van de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor een goede uitvoering van de financiëlen ledenadministratie. Ook verwerken wij jouw persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren en om je te kunnen informeren over de VJP en onze activiteiten, evenementen te organiseren en eventueel certificaten van deelname aan onze activiteiten op te stellen ten behoeve van opleidingspunten.

De verwerking vindt plaats op basis van een van de volgende grondslagen:

  1. de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en de uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst tussen jou en de VJP;
  2. de verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  3. toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • geboortedatum;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • bedrijfsnaam:

Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van jou hebben gekregen.

Bewaartermijnen

Wij verwerken jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben gekregen. De criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van jouw lidmaatschap van de VJP, (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of –termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Verwerking van jouw persoonsgegevens door derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is in het kader van de hiervoor genoemde doelen.

VJP verwerkt zelf geen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Ook verstrekken we geen persoonsgegevens aan partijen die persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerken.

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je kunt ons verzoeken om inzage in en rectificatie of het verwijderen van jouw persoonsgegevens. Bovendien kun je ons verzoeken een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) jouw persoonsgegevens en je kunt ons verzoeken jouw gegevens over te dragen aan jou of aan een opvolgende verwerkingsverantwoordelijke.

Wil je gebruik maken van één van deze rechten? Neem dan contact met ons op via onze website www.jongeprocesadvocaten.nl. Wij kunnen je vragen om een kopie van een legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat jijzelf een verzoek met betrekking tot jouw persoonsgegevens doet.

Is een specifiek(e) (deel van de) verwerking van jouw persoonsgegevens door de VJP gebaseerd op je toestemming? Dan kan je jouw toestemming met betrekking tot die verwerking altijd intrekken.

Foto’s en video-opnames

Het is mogelijk dat er tijdens onze activiteiten foto’s en/of video-opnames worden gemaakt, waarop je zichtbaar en herkenbaar in beeld komt. Om (aspirant)-leden een beeld te geven van de activiteiten die wij organiseren, zullen deze foto’s online worden gepubliceerd (waaronder op onze website en online platforms zoals LinkedIn, en
Facebook). Bij acceptatie van het lidmaatschap van de Vereniging Jonge Procesadvocaten ga je akkoord met de publicatie van de foto’s en/of video-opnames.

Mocht je toch bezwaar hebben dan kun je per e-mail een verzoek indienen tot het verwijderen van de betreffende foto en/of passage uit de video, dan wel verzoeken om je onherkenbaar in beeld te brengen.

© Copyright - Vereniging Jonge Procesadvocaten - Ontwikkeld door PingWeb